UDZIELANIE PORAD PRAWNYCH I SPORZĄDZANIE OPINII PRAWNYCH

Porada prawna stanowi pierwszy etap pomocy prawnej, która udzielana jest osobom poszukującym wsparcia. Umożliwia wyczerpujące zorientowanie się w środowisku przepisów odnoszących się do konkretnej sytuacji prawnej zainteresowanego.

W przypadku spraw bardziej skomplikowanych, oferujemy Państwu możliwość sporządzenia pisemnej opinii prawnej, w której w wyczerpujący sposób przedstawione zostaną przepisy prawne, które mają zastosowanie w danej sprawie.

Kancelaria udziela porad prawnych w zakresie prawa:

  • karnego,
  • cywilnego,
  • rodzinnego,
  • pracy,
  • administracyjnego.

Prosimy Państwa o zabranie ze sobą wszelkiej dokumentacji związanej z daną sprawą, która umożliwi nam udzielenie jak najbardziej rzeczowej porady.

KONSTRUOWANIE PROJEKTÓW UMÓW I REDAGOWANIE PISM

Wychodzimy z założenia, że najlepszą ochroną prawną jest taka, która zapobiega powstawaniu sporów sądowych. Jedną z takich metod jest weryfikowanie i sporządzanie umów, które w dzisiejszej rzeczywistości towarzyszą nam na każdym kroku.

Dobrze sporządzona umowa pozwoli Państwu uniknąć wieloletnich procesów sądowych, gwarantując przy tym realizację przez kontrahentów obowiązków umownych. Należycie sporządzona umowa nie narazi Państwa na ryzyko związane z zawarciem umowy nieważnej, a przy tym zaopatrzona będzie w odpowiednie klauzule umowne polepszające sytuację w przypadku zaistnienia sporu.

W ramach prowadzonej działalności, przygotowujemy wzory kontraktów stosowanych przez Klientów w obrocie gospodarczym, w szczególności ogólne warunki umów. Ponadto opiniujemy i przygotowujemy od podstaw umowy indywidualne.

Pisma prawne sporządzane przez kancelarię zagwarantują Państwu zabezpieczenie Państwa interesu na najwyższym poziomie. Oznacza to, że w pismach podniesione zostaną wszystkie istotne z punktu widzenia danej sprawy okoliczności. Będą one ponadto pozbawione wszelkich stwierdzeń i sformułowań, które mogłyby zostać wykorzystane przez przeciwnika, co w skrajnym wypadku mogłoby doprowadzić do przegrania całej sprawy.

STAŁA OBSŁUGA PRAWNA

Nasze doświadczenie pokazuje, że odpowiednio uregulowane środowisko prawne przedsiębiorstw pozwala na ich szybszy rozwój. Jest to możliwe dzięki stałej pomocy prawnej, która pozwoli zaoszczędzić czas i nieprzyjemności związane z rozwiązywaniem problemów towarzyszących każdemu przedsiębiorcy.

Kancelaria zapewnia stałą i profesjonalną pomoc prawną świadczoną wobec przedsiębiorców, obejmującą swym zakresem wszelkie czynności związane z tworzeniem, prowadzeniem i przekształcaniem przedsiębiorstwa.

Usługi takie mogą polegać m.in. na pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego, dokonywaniu zmian w umowach spółek i ich rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów handlowych, zawieranych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

REPREZENTACJA PRZEDSĄDOWA, POMOC NEGOCJACYJNA

Nie każdy spór winien znaleźć swój finał w sądzie. Często znacznie efektywniejszym rozwiązaniem jest polubowne rozstrzygnięcie sporu i zawarcie stosownej ugody. Pozwala to nie tylko oszczędzić czas i fundusze związane ze sporem sądowym, ale przede wszystkim ogranicza negatywne emocje i daje stronom sporu szanse na bezkonfliktową współpracę w przyszłości.

W ramach takiego postępowania rola adwokata jest nieoceniona. Z jednej strony będzie gwarantem zabezpieczenia Państwa interesu, a z drugiej stanowić będzie bufor dla emocji towarzyszących w przypadku wystąpienia sporu. Negocjacyjne zdolności poparte rzetelną wiedzą adwokata stanowią w negocjacjach silny argument przemawiający za korzystaniem z tej formy usług.

Warto podkreślić, że zlecanie reprezentacji adwokatowi będzie dla Państwa kontrahenta również sygnałem determinacji w dochodzeniu swoich praw, co w dużej mierze przyczynia się do wzbudzenia u drugiej strony woli jak najwcześniejszego rozwiązania problemu.

REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM,

SĄDOWO-ADMINISTRACYJNYM ORAZ PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przypadku, gdy przeprowadzenie procesu sądowego jest koniecznością, wykwalifikowana pomoc prawna może okazać się niezbędna.

Nawet w przypadku, gdy sprawa z pozoru wygląda na niezbyt skomplikowaną, jej należyte poprowadzenie wymaga znajomości szeregu norm procesowych warunkujących dopuszczalność składania pism, zgłaszania dowodów itp. Ich nieznajomość doprowadzić może do niewykazania w sądzie oczywistych, z punktu widzenia strony, okoliczności.

Dlatego, poza zapewnieniem odpowiedniego wsparcia merytorycznego w zakresie przedstawiania sądowi Państwa praw, otrzymają Państwo pomoc polegającą na ustaleniu odpowiedniej taktyki procesowej, pozostającej w zgodzie z obowiązującą procedurą. Zapewni to bezpieczeństwo terminowości i legalności składanych pism procesowych, a także zwiększy szanse na ostateczne zwycięstwo.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w zakresie: