Wynagrodzenie w każdej sprawie ustalane jest indywidualnie, przy uwzględnieniu charakteru sprawy i zakresu koniecznych do wykonania czynności.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, przewidujemy różne modele płatności wynagrodzenia.

 

Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawę

Oznacza wynagrodzenie płatne w całości (jednorazowo lub ratalnie) za daną sprawę. Taki model płatności stosowany głównie w sprawach, w których zakres koniecznych do wykonania czynności jest możliwy do oszacowania.

Wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne

Oznacza wynagrodzenie ryczałtowe płatne w stosunku miesięcznym, w zamian za świadczone na rzecz Klienta usługi. Wynagrodzenie nie zmienia się w zależności od ilości i zakresu pracy świadczonej w danym miesiącu.
Stosowany jest najczęściej przy stałej obsłudze prawnej.

Wynagrodzenie godzinowe

Polega na tym, że podstawą rozliczenia jest ustalona z Klientem stawka godzinowa oraz ilość przepracowanych na rzecz Klienta godzin. Wynagrodzenie zmienia się w zależności od ilości i zakresu świadczonej pracy.
Model płatności stosowany często przy stałej obsłudze prawnej.

Wynagrodzenie za wynik sprawy

Oznacza ustalenie wynagrodzenia składającego się z dwóch elementów: kwoty ustalonej z góry oraz kwoty zależnej od wyniku sprawy, ustalonej na podstawie odrębnej umowy (np. procent od zasądzonej kwoty).
Taki model płatności rekomendowany jest przy procesach odszkodowawczych.