PRAWO KARNE I KARNO-SKARBOWE

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach karnych na wszystkich etapach postępowania począwszy od zatrzymania, aż do fazy wykonawczej.
Stanowimy oparcie dla osób podejrzanych i oskarżonych, umiejętnie przeprowadzając je przez proces karny oraz bacząc na to, aby nie zostały pominięte okoliczności przemawiające na ich korzyść.
Reprezentujemy także pokrzywdzonych zważając na to, by bronić ich interesu w procesie karnym.

PRAWO CYWILNE

Zakres usług z tym zakresie dotyczy sądowych spraw procesowych i nieprocesowych, związanych z wszystkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych.
Prowadzimy także sprawy w imieniu i na rzecz osób fizycznych, dotyczące szeroko rozumianych spraw cywilnych.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w zakresie spraw zobowiązaniowych i odszkodowawczych, powstałych na tle wykonywania rożnego rodzaju umów cywilnoprawnych.
Prowadzimy także sprawy w zakresie prawa:

 • rzeczowego,
 • ubezpieczeniowego,
 • odszkodowawczego.

Mamy także doświadczanie w zakresie prawa

 • budowlanego,
 • nieruchomości,
 • pracy.

Ponadto, doradzamy naszym Klientom w rozwiązywaniu bieżących problemów prawnych (negocjacje, umowy, kontrakty, opinie prawne).

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORCÓW

Kancelaria zapewnia stałą i profesjonalną pomoc prawną świadczoną wobec przedsiębiorców, obejmującą swym zakresem wszelkie czynności związane z tworzeniem, prowadzeniem oraz przekształcaniem przedsiębiorstw.
Usługi takie mogą polegać m.in. na:

 • pomocy przy zakładaniu spółek prawa handlowego,
 • dokonywaniu zmian w umowach spółek,
 • rejestracji spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Ponadto Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania i opiniowania umów handlowych, zawieranych w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa oraz reprezentowania w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

ODZYSKIWANIE NALEŻNOŚCI

Pomagamy naszym Klientom w odzyskaniu należności i doprowadzeniu do realizacji niewykonywanych umów.
W ramach świadczonej pomocy prowadzimy postępowania przedsądowe, negocjując z kontrahentami naszych Klientów warunki realizacji niewykonanych zobowiązań, a w przypadku nieosiągnięcia zamierzonych celów – reprezentujemy naszych Mandantów w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym.

PRAWO NIERUCHOMOŚCI

Reprezentujemy naszych klientów w sporach cywilnych dotyczących nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych, w szczególności w sprawach:

 • własności nieruchomości,
 • podziału majątku,
 • odszkodowawczych,
 • dotyczących uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

PRAWO ODSZKODOWAŃ

Kancelaria świadczy pomoc prawną w szeroko pojętym prawie cywilnym, związanym z uzyskaniem odszkodowania. Specjalizujemy się w prowadzeniu spraw dotyczących:

 • roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia OC wszelkiego rodzaju, umowy ubezpieczenia AC, NNW i wszelkiego rodzaju ubezpieczeń majątkowych;
 • odpowiedzialności kontraktowej za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów cywilnoprawnych lub kontraktów handlowych;
 • zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała oraz za śmierć osoby bliskiej;
 • rent.

PRAWO RODZINNE

Kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności w sprawach:

 • rozwodowych,
 • o władzę rodzicielską,
 • alimentacyjnych,
 • o ubezwłasnowolnienie,
 • o podział majątku wspólnego małżonków.

PRAWO PRACY

Z zakresu prawa pracy świadczymy usługi zarówno na rzecz pracowników, jak i pracodawców. Kancelaria reprezentuje naszych Klientów m.in. w sprawach o:

 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niesłuszne wypowiedzenie,
 • nadgodziny,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • mobbing.

W ramach swojej działalności tworzymy i opiniujemy regulaminy pracy i wynagradzania.

 

Kancelaria prowadzi obsługę również w języku angielskim i niemieckim.